از تو میخونم تا ته جونم
تا نفس دارم تو رو دوست دارم
هر چی که دارم؛ پای تو میذارم
با تو آرومم ؛ با تو خوشحالم!
با تو قلبه من بالو پر داره
خدا این حسو همینجوری نگه داره
با تو میخوام برسم به ارزوهام اگه دنیا بذاره
وای اگه دنیا بذاره
وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه من، بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چی، که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تا، هر چی میخوای همون شه
وای به حال دنیا، اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه منتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چیتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تاتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. هر چی میخوای همون شه
وای به حال دنیاتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه منتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. بدون تو تباه شه

میرم به جنگ هر چیتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تاتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. هر چی میخوای همون شه
وای به حال دنیاتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. اگر که راضی باشه
یه لحظه زندگیه منتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. بدون تو تباه شه
میرم به جنگ هر چیتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. که سد راهمون شه
میگذرم از خودم تاتنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. هر چی میخوای همون شه